De strijd tegen overstromingen

In Brussel zijn stedelijke overstromingen voornamelijk het gevolg van het ondoorlatend maken van de bodem. Het regenwater dat niet meer op natuurlijke wijze in de grond kan sijpelen, overbelast de rioleringen en vloeit via de aansluitingen terug naar de woningen.

Talrijke Vorstenaren hadden al te kampen met overstromingen en dit reeds sinds vele jaren. In Vorst versterkt de topografie, die een hoogteverschil van 80 meter vertoont, bij zware neerslag de afvloeiing van het regenwater via de wegen.

De strijd tegen overstromingen veronderstelt dus dat men op meerdere elementen inspeelt: 

 • het onderhoud en de renovatie van het saneringsnet; 
 • het instellen van tijdvertragingsvoorzieningen; 
 • het doorlatend maken van de bodem en het nemen van compensatiemaatregelen voor de ondoorlatendheid; 
 • het behoud van het oppervlaktewater en de ontwikkeling van een regennetwerk.

 

Daarom heeft de Gemeente Vorst haar waakzaamheid verhoogd en werkt ze intensiever samen met de verschillende betrokken partijen.

 

Wat moet u doen in het geval van overstroming?

Het schadegeval zo snel mogelijk melden aan uw verzekeringsmaatschappij.

Een zo nauwkeurig mogelijke staat van de schade opmaken. Geen wijzigingen aanbrengen aan het beschadigde goed wat het moeilijk zou maken de oorsprong en omvang van de schade te bepalen. Vervolgens moet u aan het Gemeentebestuur van Vorst de raming van de kosten van de schade overmaken, met naam, adres en indien mogelijk foto's, aan mdacruz@vorst.brussels

 

Welke verzekering om zich te beschermen?

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen waterschade en overstroming.

 • "Men moet een onderscheid maken tussen schade door insijpeling via het dak, de dakgoten en de muren, en schade veroorzaakt door overstroming. Alle brandverzekeringscontracten dekken de eerste soort schade, maar slechts een aantal verzekeringsmaatschappijen dekken overstromingen."
 • "Tot 1 maart 2006 vergoedde enkel het rampenfonds gedeeltelijk de slachtoffers van natuurrampen, vaak na een lange procedure en voor zover het voorval dat aan de oorsprong van de ramp lag (overstroming, aardbeving, ...) bij Koninklijk Besluit als algemene ramp werd beschouwd. Sinds 1 maart 2006 moet elke nieuwe brandverzekering ook de waarborg « natuurrampen » omvatten, wat overstromingen, aardbevingen, het overlopen of opstuwen van de openbare riolering en grondverschuivingen of grondverzakkingen dekt.

 

De wet van 17 september 2005, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2005, bepaalt de minimale dekking en de andere voorwaarden waaraan de verzekering tegen natuurrampen moet beantwoorden. 

De verzekerde goederen (gebouwen, inboedel) worden gedekt ten belope van de bedragen die voorzien worden door de basisbrandverzekering voor de schade veroorzaakt door een natuurramp of er rechtstreeks het gevolg van is. Dit heeft zowel betrekking op de eigenaars (gebouw en inboedel) als op de huurders (inboedel)."

Let op de specifieke clausules van uw contract want: "De inhoud van kelders opgeslagen op minder dan 10 cm boven de grond, met uitzondering van permanent vastgemaakte verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties, kan uitgesloten zijn van de waarborg tegen overstroming en overlopen of opstuwen van de rioleringen. Onder 'kelders' wordt elk lokaal verstaan waarvan de vloer meer dan 50 cm onder het niveau van de hoofdingang naar de woonvertrekken van het betrokken gebouw ligt, met uitzondering van de kelderlokalen die permanent tot woonvertrekken of vertrekken voor de uitoefening van een beroep zijn ingericht." 

Als u nog meer vragen heeft, stelt het gemeentebestuur van Vorst u een adviseur ter beschikking die een geïndividualiseerde diagnose kan opmaken en u op de hoogte brengen van de uit te voeren werkzaamheden indien u problemen van overstroming, insijpeling, geuroverlast of vocht in uw kelder ondervindt. 

 

Tevens kunt u ter informatie de praktische gids of de site van Leefmilieu Brussel raadplegen. 

 

Contact: Cel Water

Telefoon: 02.348.17.01

E-mail: mdacruz@vorst.brussels

 

Van 2015 tot 2018 zijn er in het kader van het Duurzame Wijkcontract Abdij premies voor particulieren beschikbaar.

 

Beheer en onderhoud van het rioleringsnet:

In het Brusselse Gewest is het rioleringsnet van het unitaire type. Dat betekent dat de rioleringen al het huishoudelijke en industriële afvalwater en het regenwater van de daken opvangen, maar ook het water dat via de wegen afvloeit. Vervolgens wordt het water naar de zuiveringsstations geleid. Een gescheiden net, daarentegen, vangt het afvalwater en het regenwater apart op.

  De Gemeenteraad van Vorst heeft zich in zijn zitting van 24 september 2002 aangesloten bij de 5 diensten van HydroBru (vroeger BRIS).

Tegenwoordig staat Vivaqua voor rekening van HydroBru in voor het beheer van het rioleringsnet, wat ook het onderhoud en de renovatie ervan omvat.

Op uitdrukkelijk verzoek van de Gemeente wordt in de Sint-Denijswijk, een zeer overstromingsgevoelig gebied, een tweejaarlijkse reinigingscampagne uitgevoerd.

 

Voor de herstcampagne 2015, bijvoorbeeld, werden de rioleringen van de volgende straten schoongemaakt:

 • Waterstraat
 • Stationstraat
 • Hallestraat
 • Zijdeweverijstraat
 • Max Wallerstraat
 • Olieslagerijlaan

 

Stapsgewijs worden de rioleringen ook gerenoveerd. 

Zo werden in de loop van de jaren 2014 en 2015 over het hele grondgebied van Vorst 2.753 meter rioleringen en 590 privéaansluitingen gerenoveerd.

 

Renovatie Lengte gerenoveerde riolen (meter), Aantal gerenoveerde aansluitingen (eenheden)

 • Britse Tweedelegerlaan - Sint-Denijs 900m, 40 aansluitingen
 • Sint-Denijs F 4 (Sint-Denijs - Texas - Brandstoffen) 666m, 125 aansluitingen 
 • Sint-Denijs F 3 (WC) - Monte-Carlo, G. Dumonceau 806m, 189 aansluitingen 
 • Sint-Antonius F 2 (WC) - Orban - Preckher, 232m, 60 aansluitingen 
 • Korporaal Tresigniesstraat F 1 (brts) - 46 aansluitingen 
 • Korporaal Tresigniesstraat F 2 (Coques) 149m 

 

Het onderhoud van de straatkolken wordt uitgevoerd door de Dienst Netheid van de Gemeente Vorst indien deze zich op gemeentewegen bevinden en door het Agentschap Net Brussel wanneer ze op gewestwegen liggen.

Indien u de verstopping van een straatkolk wenst te melden, kunt u een aanvraag indienen via het gratis nummer 0800.95 333

 

Maatregelen om het wegstromen van regenwater te vertragen: stormbekkens enz. 

Er werden in Vorst reeds twee stormbekkens geïnstalleerd door de gewestelijke operatoren: 

 • het stormbekken van Vorst op de site van Audi heeft een vermogen van 18.0000 m³ en is sinds augustus 2012 operationeel;
 • het Baeck/Merrill-stormbekken onder de J.B. Baeckstraat heeft een vermogen van 1.000 m³ en is sinds november 2013 operationeel;

 

Er zijn andere acties aan de gang om het rioleringsnet aanzienlijk te verbeteren:

 • De renovatie van de voormalige Geleytsbeek-Kloosterbeek, waarvan het 1e deel in 2015 voltooid werd en het 2e deel bestudeerd wordt.
 • Momenteel wordt het Waterzuiveringsstation Brussel-Zuid op niveau gebracht.
Afdrukken