Premie aan de nieuwe eigenaars

Premie aan de nieuwe gezinnen die hun onlangs verworven woning betrekken

 

Sinds 1 januari 2014 kan de koper van een woning in Vorst die er minstens 5 jaar woont, een premie krijgen die overeenstemt met het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing.

Vanaf 24 januari 2022 wordt de leeftijdsgrens van 40 jaar voor de leden van het gezin dat de woning koopt afgeschaft en wordt de premie in één schijf uitbetaald met een plafond van 822 € en toegekend onder de volgende voorwaarden:

 • onderworpen zijn aan de personenbelasting;
 • beschikken over een inkomen dat lager ligt dan 51 925,37 euro voor een alleenstaande en 75 003,31 euro voor een koppel
 • + 3.461,69 euro per kind ten laste (jaarlijks geïndexeerde bedragen voor 2022);
 • zijn domicilie hebben op het adres van de woning waarvoor de voorheffing verschuldigd is en er gedurende 5 jaar blijven wonen vanaf de toekenning van de premie;
 • geen volle eigenaar of mede-eigenaar zijn van een andere woning.

 

Download hier het reglement betreffende de toekenning van een premie gedurende het jaar volgen op de vestiging in een pas verworven of gebouwde woning te Vorst.

De premieaanvraag (aanvraagformulier) moet per brief ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen binnen de 6 maanden na het versturen van het aanslagbiljet ofwel:

 

Bij het formulier moeten volgende documenten worden gevoegd:

 1. samenstelling van gezin van de aanvrager(s); Het attest van gezinssamenstelling kan worden gedownload door middel van uw elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer en dit op het volgende adres: https://mijndossier.rrn.fgov.be/
 2. kopie van het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing op uw na(a)m(en) betreffende de woning waarvoor de premie aangevraagd wordt en kopie van het bankrekeninguittreksel. Het aanslagbiljet kan worden gedownload op het volgende adres: Onroerende voorheffing | MyTax (fisc.brussels)
 3. kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting (PB) voor het laatste jaar dat voorafgaat aan dat van de datum van verzending van het aanslagbiljet betreffende de onroerende voorheffing en, indien van toepassing, een kopie van het bewijs van betaling van de PB.  Het aanslagbiljet van de personenbelasting kan worden gedownload door middel van uw elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer en dit op het volgende adres: http://www.myminfin.be
 4. kopie van de authentieke akte van aankoop opgesteld door de notaris of kopie van de kennisgeving van het kadastraal inkomen afgeleverd door de administratie van het kadaster in het geval van nieuwbouw;
 5. bewijs van uniek eigendom van de aanvrager(s), afgeleverd door een beambte van het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 2. Dit bewijs kan worden verkregen bij het kantoor in de Financietoren in Brussel. De hoofdingang bevindt zich te Kruidtuinlaan 50.
  Gezien de huidige omstandigheden zijn de kantoren gesloten voor het publiek. Dit document is beschikbaar door een e-mail te sturen naar het volgende adres: rzsj.kantoor.brussel2@minfin.fed.be

 

Nieuwe eigenaars aan wie het College op grond van het vorige reglement - d.w.z. vóór 24 januari 2022 - de eerste schijf van de premie heeft toegekend, kunnen de 2e of 3e schijf aanvragen door verplicht de volgende documenten te verstrekken:

 1. behoorlijk ingevuld en ondertekend premieaanvraagformulier;
 2. kopie van het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing op naam van de koper betreffende het onroerende goed waarvoor de premie aangevraagd wordt en kopie van het bankrekeninguittreksel;
 3. kopie(ën) van het aanslagbiljet van de personenbelasting van de koper(s) voor het jaar voorafgaand aan dat van het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing dat bij de aanvraag wordt gevoegd en een bewijs van betaling;
 4. bewijs van uniek eigendom (zie punt 5 hierboven).

 

Mits aan de voorwaarden inzake woonplaats, inkomen en eigendom voldaan is, kan het College hun de gevraagde schijf uitbetalen, met een plafond van 750 €.


Contactpersonen:

C. Smith: 02 348 17 11
E-mailadres: premievoorjongeeigenaars@vorst.brussels

Afdrukken