ABY : Een nieuwe culturele pool voor Vorst

 


Een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van de Abdij van Vorst

De Sint-Denijswijk, het historische hart van de gemeente Vorst, krijgt al een aantal jaren bijzondere aandacht. Van 2006 t.e.m. 2012 heeft het Wijkcontract Sint-Denijs (2006-2012) de oprichting van het Jobhuis, het optrekken van twee openbare woongebouwen (Neerstalsesteenweg en Luikstraat) en de heraanleg, door Beliris, van de openbare ruimten rond het Gemeentehuis mogelijk gemaakt. Het Gemeentehuis wordt in een nieuw jasje gestoken en sinds 2014 geniet de Gemeente Vorst van het nieuwe Duurzame Wijkcontract Abdij (2014-2018). Dit wijkcontract maakt het mogelijk om openbare voorzieningen op te richten, renovatieprojecten van openbare ruimten uit te voeren en socio-economische projecten op te zetten.

Wim Robberechts © GOB - SPRB

De beschermde site van de Abdij, een opmerkelijk stukje gemeentelijk erfgoed, kon niet achterblijven: deze zal worden gerenoveerd, heringericht en omgevormd tot Culturele Pool.

Vanaf 2014 heeft studiebureau ORIGIN in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij zich geëngageerd om een programmatische en budgettaire haalbaarheidsstudie op te stellen. Het doel van deze voorstudie bestaat erin een diagnose op te stellen van de context van de Abdij van Vorst, verschillende scenario's voor zijn herinrichting voor te stellen en een precieze financiële raming van de uit te voeren werkzaamheden te krijgen.

In 2015 heeft de Gemeente Vorst een aanzienlijke Europese subsidie gekregen via het EFRO 2014-2020-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Deze subsidie vult de cofinanciering door de Gemeente Vorst, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Beliris (samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) aan. Zodoende wordt meer dan 29 miljoen euro besteed aan het project voor de renovatie van de Abdijsite (gebouwen en tuinen) en zijn reconversie tot Culturele Pool, ook wel 'ABY' genoemd.

Op termijn zal deze Brusselse Culturele Pool onderdak bieden aan de Academie voor muziek, dans en woordkunsten, de Franstalige Bibliotheek (Biblif), tentoonstellingsruimten van BRASS (cultureel centrum van Vorst), een nieuwe spektakelzaal met 250 plaatsen, een ruimte voor de jeugd, polyvalente lokalen voor verenigen en lokale dynamieken en een café-restaurant.

In maart 2016 werd er een Europese overheidsopdracht bekendgemaakt, wat de aanvang van de procedure voor de keuze van het multidisciplinaire team dat belast zal worden met het uitdenken van de toekomstige Culturele Pool inluidde. Een veertigtal Belgische en buitenlandse bureaus hebben blijk gegeven van belangstelling door hun kandidaatstelling in te dienen. Na een grondige analyse van de dossiers heeft het College van Burgemeester en Schepenen 5 teams geselecteerd. Deze hebben dan medio maart 2017 een offerte ingediend. Het winnende team zal in juli worden aangeduid en in de loop van het laatste trimester van 2017 zullen de eerste schetsen aan het grote publiek worden voorgesteld.

In 2018 volgen de vergunningen en toelatingen die nodig zijn opdat de werkzaamheden in 2019 van start zouden kunnen gaan. De opening van de Culturele Pool is voorzien tegen 2023.

Meer info op de website www.aby.brussels


In samenwerking met:

   


Dankzij:

       

Afdrukken