Vorstse Burgerraad

Een nieuw project voor burgerparticipatie-democratie in Vorst! Op 19 april 2021 heeft de Gemeenteraad de oprichting van een Vorstse Burgerraad goedgekeurd.

Zo wil de gemeente haar inwoners nauwer betrekken bij de uitstippeling van het gemeentelijk beleid.

37 Vorstenaren zullen er hun mening kunnen geven en concrete aanbevelingen doen om het welzijn van alle inwoners van de gemeente te verbeteren.

Loting

In mei ontvingen 3.000 willekeurig gekozen Vorstenaren van 16 jaar en ouder een brief waarin zij werden uitgenodigd om zich vrijwillig aan te melden voor de loting van de leden van de toekomstige Burgerraad.

In juni worden uit degenen die belangstelling hebben getoond, 35 personen geloot voor deelname aan de Vorstse Burgerraad.

Met de bijstand van een in burgerparticipatie gespecialiseerd adviesbureau werden selectiecriteria vastgesteld, om te streven naar een maximale vertegenwoordiging van de diversiteit van de bevolking.

Twee personen werden ‘gerekruteerd’ in samenspraak met de Sociale Coördinatie van het OCMW om ook de deelname te verzekeren van burgers die zelden inspraak krijgen (in het bijzonder mensen in een precaire levenssituatie).

De 37 leden van de Burgerraad hebben in september voor het eerst vergaderd. Hun werkzaamheden zullen tot 2022 duren.

Aanbevelingen over thema’s van algemeen belang

Zij zullen werken rond drie thema’s die een concrete impact hebben op het dagelijkse leven van de Vorstenaren. Het eerste thema is de klimaatverandering en de acties die op lokaal niveau kunnen worden ondernomen, en wordt voorgedragen door de gemeenteraad. De twee volgende zullen in overleg met de leden van de Burgerraad worden bepaald.

Er zal drie dagen rond elk thema worden gewerkt.

De gemeente verbindt zich ertoe rekening te houden met de aanbevelingen die de Burgerraad uitbrengt (of zo nodig uit te leggen waarom ze het voor sommige niet doet) binnen een termijn van zes maanden na de bekendmaking.

www.1190.co: een website gewijd aan de Burgerraad

Een website die gewijd is aan de Vorstse Burgerraad: www.1190.co
Jullie kunnen er de werkzaamheden van de Burgerraad volgen, de voorbereidende nota’s en de verslagen van de Raad raadplegen en jullie opmerkingen en suggesties kenbaar maken.

 


 

Afdrukken