Stedenbouwkundige inlichtingen

 

Verkoop van een goed

Voordat u uw eigendom te koop stelt, is het aangewezen stedenbouwkundige inlichtingen in te winnen bij de gemeente. Conform artikel 281 van het BRWO moet u de wettelijke stedenbouwkundige bestemming vermeld in de stedenbouwkundige inlichtingen die werden ingewonnen in toepassing van artikel 275 van het BWRO, aangeven op de bekendmaking betreffende de verkoop van het goed.
Indien de gemeente deze niet binnen de wettelijke termijn van 30 dagen aflevert, moet de bekendmaking de datum van aanvraag, het bewijs van verzending en de bij de aanvraag gevoegde beknopte beschrijving vermelden.

Sinds 03 mei 2018 is er een nieuw besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de procedure van aflevering van stedenbouwkundige inlichtingen in werking getreden.

Indiening nieuwe aanvraag

Aanvragen gebeuren uitsluitend via e-mail: si@vorst.brussels

Retributie

Vanaf 1 februari 2021 tot 1 februari 2022: 83,10€ (166,20€ alleen in geval van hoogdringendheid voor gerechtelijke verkoop).

Samenstelling van de aanvraag

De aanvraag voor stedenbouwkundige inlichtingen bestaat uit de volgende documenten:

 • Aanvraag voor stedenbouwkundige inlichtingen (Download het aanvraagformulier).
 • De inlichtingen met betrekking tot de zakelijke rechtstitel, die het volgende kunnen zijn:
  • Een uittreksel uit de kadastrale legger,
  • Een eigendomsbewijs (bij voorkeur recenter dan 6 maanden),
  • Een uittreksel uit een notariële akte.
 • Indien u gemachtigd werd door de eigenaar: een kopie van de machtiging. Zonder deze machtiging kunnen enkel de gegevens vermeld in artikel 275§1 van het BWRO worden afgeleverd.
 • Het bewijs van betaling van de retributie van 83,10€ (166,20€ in geval van hoogdringendheid voor openbare verkoop), gestort op bankrekeningnummer BE02 0910 1046 7440 met de vermelding “SI + adres van het goed”.
 • Het document dat de hoogdringendheid van de aanvraag aantoont (enkel in geval van openbare verkoop).
 • De kenmerken van de gevels die vanuit de openbare ruimten en de daken zichtbaar zijn (kan bestaan uit recente foto’s).
 • Beknopte beschrijving, deze bestaat uit:
  • Een plan of schetsontwerp van het verkochte goed, namelijk:
   • Voor een appartement in een mede-eigendom: het plan van het desbetreffende appartement, met zijn precieze ligging in het gebouw aangegeven in de woordelijke beschrijving of via een gevelfoto waarop het desbetreffende appartement aangeduid staat, indien mogelijk;
   • Voor een eengezinswoning: het plan van het huis in zijn geheel,
   • Voor een opbrengsthuis: (wanneer alles wordt verkocht) het plan van het gebouw in zijn geheel;
   • Voor een garage in een garagecomplex: een plan dat in staat stelt de garage te midden van de andere garages nauwkeurig te situeren.


Het plan moet de bestemming of het gebruik van elke constructie of deel van constructie aangeven. Het is aan de eigenaar van het goed om na te gaan of het plan dat hij aan het bestuur bezorgt de feitelijke toestand van het goed weergeeft. Indien een eigenaar voor zijn aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen bijvoorbeeld een kopie van het plan van onze archieven verkrijgt, dient hij de eventuele verbeteringen aan te brengen opdat ze het goed exact weergeven zoals het op het ogenblik van de verkoop is.

Opgelet: indien de verkoop op meerdere bouwwerken slaat, moet ieder bouwwerk (of goed) afzonderlijk worden beschreven.

Zonder deze elementen kunnen wij de ligging van het goed niet perfect bepalen.

Voorkoopperimeters

Het voorkooprecht vormt een belangrijk instrument dat de overheid kan hanteren in het raam van haar grondbeleid, omdat zij op die manier, met het oog op de verwezenlijking van doelstellingen van algemeen belang, bij voorrang een goed kan aankopen dat zich bevindt binnen een door de Brusselse Regering vastgelegde perimeter. (bron: GOB - Voorkooprecht)

Opgelet, perimeter van voorkoop in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Wiels aan de Zenne:

 

Technische permanentie

Loket

Als gevolg van de gezondheidscrisis is de technische permanentie aan het loket opgeschort

E-mailadres

Voor alle informatie over stedenbouwkundige inlichtingen:
si@vorst.brussels

Telefoon

Opgelet: rekening houdend met de gezondheidssituatie zou de telefonische permanentie verstoord kunnen zijn.

 

 • Opvolging van een aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen: 02 348 17 26
 • Technische vragen stedenbouwkundige inlichtingen: 02 348 17 58 – 02 348 17 28
Afdrukken