Overlegcommissie

Adviezen van de Overlegcommissie

 

De Overlegcommissie is belast met het uitbrengen van een advies over bepaalde aanvragen om vergunningen of attesten, telkens dit bij verordening of bij een plan voorzien is of wanneer deze aanvragen onderworpen werden aan een openbaar onderzoek.

Dit advies wordt voorgelegd aan de uitreikende overheid die de beslissing neemt - College van Burgemeester en Schepenen, de gemachtigde ambtenaar van het Gewest of het Brussels Instituut voor Milieubeheer, afhankelijk van het geval. Het advies is niet bindend, maar elke andersluidende beslissing moet het voorwerp uitmaken van een bijzondere motivering.

De Overlegcommissie verstrekt haar advies rekening houdend met de opmerkingen geuit bij de vergadering (zowel door de aanvrager als door de belangstellenden) en de bezwaren of opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek dat hieraan voorafgegaan is.
 


De adviezen zijn in de taal die gekozen werd door de vergunningsaanvrager. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in de andere taal.

Overlegcommissie van du 05/01/2021

SV Advies
SV27123 - Alsembergslaan 322 advies
SV27180 - Berthelotstraat 180 advies
SV27208 - de Fierlantstraat 162 advies
SV27215 - Louis Lumièrestraat 27 advies
SV27452 - Kemmelberglaan 1 advies
SV27487 - Prosper Matthysstraat 16-18 advies
SV27562 - Viktor Rousseaulaan advies
SV27563 - Bacchantessquare 1-12 advies

 

 

Afdrukken