Sociale Cohesie

Schepen:
Fatima EL OMARI
felomari@forest.brussels

 

Dienst Sociale Cohesie
de Mérodestraat 331
1190 Brussel

socialecohesie@vorst.brussels
Tel: 02 536 86 29

Uurrooster
Van maandag tot donderdag van 8u tot 16u30
Op vrijdag  van 8u tot 12u

De gemeente Vorst maakt deel uit van de 13 gemeenten die genieten van de steun van de COCOF en van het « Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding » om een programma van sociale cohesie op te zetten in samenwerking met de plaatselijke verenigingen.

De doelstellingen van dit programma zijn erop gericht beter samen te leven door het harmonieuze samenwonen van de verschillende groepen in de wijken te bevorderen. Het bindt de strijd aan tegen elke vorm van uitsluiting, xenofobie, isolering.

Het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (COCOF) definieert sociale cohesie als « het geheel aan sociale processen die ertoe bijdragen om aan alle individuen of groepen van individuen, ongeacht hun nationaliteit of etnische afkomst, hun religieuze, filosofische of culturele overtuiging, hun sociaal statuut, hun socio-economisch niveau, hun leeftijd, hun sexuele geaardheid of hun gezondheid, gelijkheid van kansen en voorwaarden, economisch, sociaal en cultureel welzijn te verzekeren zodat eenieder actief kan deelnemen aan de samenleving en er erkend kan worden ».
Zo worden verenigingen van de gemeente Vorst ondersteund in acties die gericht zijn op :

 • Het onthaal en de begeleiding van personen die onlangs aangekomen zijn in Vorst
 • De alfabetisering en het aanleren van het Frans aan volwassenen
 • De ondersteuning van de actoren (ouders, kinderen, scholen, ...) in het kader van het schoolleven
 • De interculturele dialoog
 • De sociale integratie van de personen van vreemde origine


De acties worden opgezet door ondermeer de uitwerking van een communautaire wijkactie en door het werken in netten.
De verenigingen die momenteel ondersteund worden in het kader van de sociale cohesie in Vorst zijn :

 • Al Malak vzw

Neerstalsesteenweg 48 - 1190 Brussel
Tel: 02 376 74 36
almalakasbl@yahoo.fr  

 • APOMSA vzw   

de Fierlantstraat 2
Gsm: 0488 211 663
apomsa.forest@gmail.com

 • Entraide & Culture vzw

Van Volxemlaan 525 - 1190 Brussel
Tél: 02 539 43 60
secretariat@entraideetculture.be
www.entraideetculture.be

 • Forest Quartiers Santé vzw

Britse Tweedelegerlaan  39  - 1190 Brussel
Tel: 02 340 26 00    
bruno.vankelegom@f-q-s.be

 • FTQP vzw

Bondgenotenstraat 303 - 1190 Brussel
Tel: 02 533 10 76
ftqpelhamdaoui@hotmail.com

 • Le Cairn vzw 

Neerstalsesteenweg 323A - 1190 Brussel
Tel: 02 376 88 84
lecairn.coordination@gmail.com

 • Buurthuis St-Antonius  

Guillaume Van Haelenlaan 83 - 1190 Brussel
Tel:  02 534 20 40     
tamimount_essaidi.mqsa@yahoo.fr

 • Jeugdhuis van Vorst   

Wielemans-Ceuppenslaan 7 - 1190 Brussel  
Tel: 02 346 24 48  
mj_forest@yahoo.com

 • Maison en Plus vzw  

Britse Tweedelegerlaan 27 - 1190 Brussel
Tel: 02 349 82 40    
cswaelens@hotmail.com

 • Médina Forest FC vzw  

Van Volxemlaan 340 - 1190 Brussel
Gsm: 0491 864  838    
medinasport@hotmail.com

 • Partenariaat Marconi vzw

Vanden Corputstraat 47 - 1190 Brussel
Tel: 02 343 86 49   
pm@partenariatmarconi.be

Om te waken over het goede verloop van dit programma, heeft de gemeente een lokale coördinatie opgezet.

 • De opdrachten van de coördinatie zijn de volgende :
 • Het opzetten, de ontwikkeling en de ondersteuning van acties van sociale cohesie bevorderen;
 • De projecten coördineren, ze op administratief en pedagogisch vlak begeleiden, ze evalueren;
 • De sector op de hoogte brengen van de bestaande initiatieven, van het sociale aanbod aanwezig in de gemeente;
 • Ervoor zorgen dat de behoeften en problemen op vlak van sociale cohesie worden uitgedrukt en onder de aandacht gebracht;
 • De transversaliteit en de onderlinge samenwerking tussen de voorzieningen aanwezig in Vorst bevorderen.


Een andere belangrijke opdracht van de coördinatie is de organisatie van gemeentelijk overleg dat alle plaatselijke interveniënten van de sociale cohesie samenbrengt. Dit overleg is erop gericht uitwisseling en samenwerking te stimuleren tussen de actoren die werken in de richting van sociale cohesie en de coherentie tussen de acties van verschillende programma's met dezelfde doelstellingen te verbeteren.

Nuttige links:

Afdrukken