De gemeentelijke begroting 2018

In zijn zitting van 19 december 2017 heeft de gemeenteraad van Vorst de begroting 2018 goedgekeurd.

De gewone begroting

De buitengewone begroting

Besluit

Net als vorig jaar heeft het College er alles aan gedaan om de begroting tijdig in te dienen teneinde aan het begin van het dienstjaar 2018 te beschikken over de noodzakelijke kredieten om het gemeentelijk apparaat in werking te stellen.

De opmaak van de begroting 2018 is tegelijk een makkelijke maar complexe oefening gebleken!

 • Makkelijk in de mate waarin het erom gaat de vooraf toegewezen, onvermijdelijke of ondrukbare uitgaven te registreren
 • Complex wanneer men de smalle manoeuvreerruimte kent waarover we beschikken die rond de 10% draait.


De Inkomsten bedragen 98.915.735 € en de Uitgaven 100.795.965 €.
De gewone begroting vertoont dus een tekort van 1.880.229 € op het eigen dienstjaar. U moet evenwel weten dat er 2.000.000 € in reserve wordt gehouden voor risico's en lasten en dat men dus kan stellen dat de begroting 2018 in evenwicht is.
Het resultaat van de overboekingen is een overschot van 497.281 €.
De vorige dienstjaren vertonen een overschot van 3.373.370 € dat afkomstig is van het vermoedelijke resultaat van het dienstjaar 2017.
Het resultaat van de gecumuleerde dienstjaren noteert een overschot van 1.990.422 €.

 

De gewone begroting

 • DE ONTVANGSTEN


1. De prestatie-ontvangsten: 6.971.886 € (hetzij 7,05% van de ontvangsten)

 • De aanzienlijke stijging (1.475.043 €) is afkomstig van de parkeerretributie die voorheen opgenomen werd als overdrachtsontvangst (belasting).
 • De doorgangsrechten van de energieleveranciers (gas en elektriciteit) brengen 1.902.843 € op.
 • De retributie afkomstig van Hydrobru (vergoeding per woning) brengt 640.000 € in het laatje.
 • De tussenkomst van de ouders in de kinderdagverblijven bedraagt 640.000 € en in de schoolmaaltijden 345.330 €.


2. De overdrachtsontvangsten: 89.857.954 € (90,84 %)

 • UITSTEKEND NIEUWS! er zijn geen nieuwe belastingen noch belastingverhoging.
 • De aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting wordt behouden op 7% en brengt 12.237.682 € op en de aanslagvoet van de opcentiemen op de OV wordt behouden op 3.120 en levert 23.682.012 € op.
 • Volgend op de gewestelijke herziening van de algemene dotatie aan de gemeenten werd de bijkomende dotatie ter compensatie van de negatieve effecten van de verdeling alsook de dotatie met betrekking tot de verbetering van de begrotingstoestand afgeschaft. Deze twee afgeschafte dotaties werden vervangen door een unieke dotatie die meer rekening houdt met de budgettaire moeilijkheden van de gemeente.
 • De nieuwe algemene dotatie bedraagt 18.169.825 € wat grosso-modo overeenstemt met een verhoging van ongeveer 2.800.000 € (2.762.486 €).
 • De dotatie voor de aanwezigheid van de Nederlandstalige schepen bedraagt 1.637.118 €.
 • Een gewestelijke subsidie van 1.070.000 € is voorzien voor de baremaverhogingen.


3.  De schuldontvangsten: 2.085.894 € (hetzij 2,11 %)
-    Het betreft voornamelijk de dividenden van de intercommunales (Interga – Interelec).
 

 • DE UITGAVEN

1. De personeelsuitgaven: 52.460.793 € (hetzij 52,05 % van de uitgaven)

 • Ze houden rekening met het personeel tewerkgesteld op 1 juli 2017 vermeerderd met de baremaverhogingen (1,3%).
 • Voor het supplement van de eindejaarspremie 2018 werd een bedrag van 310.000 € (350 € per agent) voorzien.
 • De gesubsidieerde uitgaven van het onderwijzend personeel bedragen 10.830.970 €.
 • De bijdragen voor de pensioenen bedragen 6.226.771 €.


2. De werkingsuitgaven: 8.509.539 € (hetzij 8,44%)

 • De gewestelijke omzendbrief laat een stijging van 3,2 % toe ten opzichte van de rekening 2016, buiten de gesubsidieerde uitgaven en de nieuwe initiatieven.
 • Ze dalen met 165.000 € ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017.

3. De overdrachtsuitgaven: 33.360.302 € (hetzij 34,85%)
Zoals ieder jaar moeten we het hoofd bieden aan twee enorme posten!
a)  De subsidie aan het OCMW: 18.000.000 €

 • Deze subsidie vertegenwoordigt 51,25 % van de overdrachtsuitgaven.
 • Dit bedrag vertoont een stijging van 1.545.000 € ten opzichte van de begroting 2017.

b)  De subsidie aan de Politiezone Zuid: 13.990.815 €

 • Dit bedrag omvat tevens 200.000 € ten gunste van het project SILVA.

Terug naar boven

De buitengewone begroting

De ontvangsten bedragen 37.757.745 € en de uitgaven bereiken in totaal 41.103.600 €.
Het dienstjaar sluit af met een tekort van 3.345.855 €.
Het resultaat van de gecumuleerde dienstjaren vertoont een overschot van 7.551.730 €.
Het resultaat van de overboekingen bedraagt 3.345.855 €.

 • DE ONTVANGSTEN

1. De overdrachtsontvangsten: 21.417.753 € (hetzij 56,72 %)

 • Deze zijn samengesteld uit de verschillende te verkrijgen subsidies opgenomen in de tabel van de bijlagen.

2. De investeringsontvangsten: 400.000 € (1,06%)

 • Deze komen in feite overeen met de opbrengst van de realisatie van de te desinvesteren gebouwen (terrein van de Oude Vijvers).

3. De schuldontvangsten: 15.939.992 € (42,22%)

 • Deze vertegenwoordigen het totaal aan af te sluiten leningen om de investeringsuitgaven te financieren.DE UITGAVEN
1.  De overdrachtsuitgaven: 200.000 € (0,49%)

 • Dit bedrag heeft betrekking op een opdracht van projectontwerper voor BRASS (machinekamer, binnenruimten, omgeving).


2.    De investeringsuitgaven: 40.894.015 € (99,49%)

 • Het betreft het investeringsprogramma, opgenomen in de bijlagen, dat ondermeer de volgende grote posten omvat:
 • De nieuwe school in Divercity: +/- 10.000.000 €
 • De nieuwe school op de Bempt: +/- 12.000.000 €
 • Werkzaamheden school 3: 1.000.000 €
 • Werkzaamheden school 13: 125.000 €
 • Werkzaamheden school Arc-en-Ciel: 225.000 €
 • Werkzaamheden in het Kleine Sportpaleis in het Bertelsonstadion: 350.000 €
 • Daaraan kunnen we nog de duurzame wijkcontracten Albert en Wielemans toevoegen alsook het project ABBY.
 • De nadruk dient gelegd te worden op de aanzienlijke inspanning die geleverd werd inzake investeringen waaraan bijna 41 miljoen (waarvan 21,5 miljoen aan subsidies) werd besteed.

3.  De schulduitgaven: 9.585 € (0,02%)

 • Plaatsing van een aandeel dat komt te vervallen.

Terug naar boven


Besluit

 • De begroting 2018 is een realistische herstelbegroting zonder verhoging van belastingen, noch verhoging van taksen, noch nieuwe taksen. Deze begroting bevestigt een terugkeer naar evenwicht.
 • We kunnen stellen dat de sanering van de financiën zo goed als rond is, want, ook al bestaat er een tekort van 1.800.000 € op het eigen dienstjaar, dient er tevens aan herinnerd te worden dat 2.000.000 € in provisie geplaatst werd voor risico's en lasten (geschillen taksen). Bovendien vertonen de gecumuleerde dienstjaren een overschot van 2.000.000 €.
 • Indien we de huidige begroting overigens vergelijken met de vooruitzichten van het meerjarenplan, merken we op dat het tekort op het eigen dienstjaar geraamd werd op meer dan 8.000.000 € en op een tekort van 18.000.000 € op de gecumuleerde dienstjaren.
 • Het spreekt voor zich dat de gemeentefinanciën onder druk blijven staan, de terugkeer naar evenwicht blijft kwetsbaar en zal ondermeer afhangen van de fiscale inkomsten.
 • De analyse van de ontvangsten toont het belang aan van de inkomsten uit de OV terwijl het rendement van de PB stagneert of afneemt.
 • Er dient overigens rekening te worden gehouden met de impact van de tax shift waarvan de cumulatieve gevolgen onze gemeente in 2019 voor meer dan 650.000 € zullen treffen om te komen tot 2.000.000 € in 2020.
 • De overname van de inning van de OV door het Gewest is een uitdaging; het Gewest zal tegemoet moeten komen aan de ondervragingen van de gemeente inzake de snelheid van de stortingen.
 • De schuldenlast van de gemeente blijft onder controle maar er zijn nog steeds thesaurieproblemen en het beheer van deze thesaurie blijkt steeds moeilijker omdat ze beïnvloed wordt door externe factoren (betalingstermijnen).
 • De evolutie van de gemiddelde inkomens van de Brusselaars is zorgwekkend.
 • De inkomens van de Brusselaars zijn gemiddeld lager dan in de twee andere gewesten.
 • De bijzonder opvallende toename van de uitgaven van het OCMW is nauw verbonden met de socio-economische context en de stijging van de uitgaven van de politiezones is het resultaat van de behoeften inzake openbare veiligheid.
 • We zien ook dat de economische activiteit nog altijd getekend is door de economische en financiële crisis.
 • In parallel met de demografische groei (Brussel telt meer dan 1.200.000 inwoners) wordt de bevolking enerzijds steeds jonger terwijl tezelfdertijd de bevolking langer leeft dankzij de vooruitgang van de geneeskunde.
 • Deze vooruitgang is zo sterk dat er over 30 jaar meer bejaarden van ouder dan 60 jaar zullen zijn dan kinderen jonger dan 15 jaar.
 • In Vorst is de levensverwachting 82 jaar voor vrouwen en 79 jaar voor mannen.
 • Dit alles heeft een weerslag op de kinderdagverblijven, de scholen, de sportinfrastructuren, de grote stedelijke inrichtingsprojecten en de rusthuizen.
 • We verwachten ons eraan dat Brussel 12.500 bijkomende kinderen telt in het basisonderwijs.     

Hieronder enkele grote toekomstige projecten die het aanzien van Vorst gaan remodelleren en verfraaien:

 • De afwerking van het gemeentehuis
 • Het duurzame wijkcontract Albert
 • Het project aan de achterkant van het gemeentehuis op de parking Barcelona
 • Het watertraject
 • Het project ABY, echte culturele pool met de Bibliotheek, de Academie en HORECA
 • Het project Wiels
 • Het project Centrum van Vorst (Sint-Denijs en omgeving)

Al deze grote projecten gaan de gemeente omvormen en de openbare ruimte herconfigureren. Deze projecten worden uiteraard gedragen door een brede samenwerking tussen de gemeente en het Gewest, Beliris, de MIVB, City-Dev, Leefmilieu Brussel en nog anderen.

 • Om te eindigen, wil ik zeggen dat het begrotingstraject er vandaag de dag heel wat minder somber uitziet dan gevreesd.
 • De inspanningen geleverd door het College en de contacten met het Gewest hebben ons in staat gesteld de financiële toestand weer recht te trekken.

We moeten dus optimistisch blijven en hoop koesteren! Ik weet niet meer wie zei dat "hoop is de grootste geleider voor succes terwijl moedeloosheid succes onmogelijk maakt".

 

Francis Résimont,
Schepen van Financiën.

Terug naar boven

Afdrukken