De gemeentelijke begroting - 2014

De begroting 2014 werd gestemd tijdens de Gemeenteraad van 17 december 2013. Sinds de neerlegging van de begroting aan de Gemeenteraad werd er een overeenkomst met het Gewest ondertekend die een bijkomende dotatie van 971.998 € toekent. Bijgevolg vertoont de begroting 2014 een positief saldo van 305.965 €.

 

De Begroting 2014 is een moedige en evenwichtige begroting :

 • een moedige begroting, in de zin dat het College zijn verantwoordelijkheid genomen heeft door een aantal moeilijke beslissingen te nemen.
 • een evenwichtige begroting, want de lasten werden verdeeld over alle verschillende onderdelen van het gemeentelijke leven.

We weten het, Vorst is sinds meer dan 30 jaar structureel deficitair en de gemeente leeft onder het voortdurende regime van sanerings- en bezuinigingsplannen.

De inkomsten bedragen 91.536.493 € en de uitgaven 92.202.526 €.

De gewone Begroting vertoont dus een tekort van 666.033 € in het lopende dienstjaar (de begroting 2013 vertoonde een tekort van meer dan 5 miljoen (5,1 miljoen)).

Indien we de 2de schijf van 50% van de gewestelijke bijdrage ter verbetering van de financiële toestand van de gemeente, die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst, toevoegen, heeft de begroting een batig saldo van 305.965 €.

De vorige dienstjaren vertonen een batig saldo van 849.517 €.
Het resultaat van de overboekingen bedraagt 481.094 €.
Het globale resultaat van de gecumuleerde dienstjaren wordt afgesloten met een batig saldo van 664.578 €.

Gewone begroting


A. De ontvangsten

1)    De Prestatie-ontvangsten bedragen 4.359.914 € (hetzij 4,76 % van het totaal aan ontvangsten).

 • De voornaamste prestatie-ontvangsten zijn de tussenkomsten van de ouders in de kinderdagverblijven en peutertuinen (600.000 €), voor de schoolmaaltijden (339.000 €) en voor het toezicht in de scholen (350.000 €).
 • De doorgangsrechten van de energieleveranciers brengen 1.904.010 € op.


2)    De Overdrachtsontvangsten : 85.011.500 € (hetzij 92,87 % van de ontvangsten)

 • Er is geen verhoging van de personenbelasting, de aanslagvoet van de PB wordt behouden op 7%.
 • Er is echter een aanpassing wat betreft de onroerende voorheffing.
 • Alvorens nader in te gaan op deze aanpassing, is het belangrijk om eens te meer te benadrukken dat de lasten van de nieuwe ontvangsten verdeeld werden over alle niveaus en gedragen worden door alle categorieën van belastingplichtigen :

Zo :

 • heeft het Gemeentebestuur zijn werkingskosten gedrukt en zijn personeel beperkt;
 • het College werkt besparend (geen dienstwagen, geen GSM, geen representatiekosten, geen abonnement op media, noch andere bestaande voordelen in andere gemeenten);
 • de ondernemingen registreren een aanpassing van de belastingen;
 • de burger ondergaat een verhoging van de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing.
 • Het dient geweten dat sinds 1990, dus sinds meer dan 23 jaar, het niveau van de opcentiemen geen wijzigingen onderging en op 2720 gebleven is. 
 • De meeste andere gemeenten hebben de onroerende voorheffing verhoogd.

Zo variëren de aanslagvoeten in het Gewest tussen 2.000 en 3.390 centiemen.
Het gewestelijke gemiddelde ligt op 2.781 maar het gemiddelde van de zogenaamde industriële gemeenten (en in Vorst is 17 % van het grondgebied industrieel) ligt op 3.079 centiemen; dit zijn de gemeenten die deel uitmaken van dezelfde « cluster », namelijk Anderlecht, Molenbeek en Schaarbeek.

 • Aangezien we verplicht waren de inkomsten te verhogen om terug in evenwicht te komen, moesten we het bedrag van de opcentiemen aanpassen die stijgen van 2.720 naar 3.120.
 • Er wordt echter een correctie aangebracht wat betreft de jonge gezinnen die een onroerend goed kopen; ze kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een huisvestingspremie krijgen die gelijk is aan het bedrag van de opcentiemen gedurende drie aanslagjaren.
 • De hieruit voortvloeiende verhoging van ontvangsten, na aftrek van het bedrag van 80.000 € voorbehouden voor de premie, zou een bijkomend bedrag van 2,8 miljoen € moeten opleveren.
 • De belasting op de uitrustingen met industrieel of commercieel karakter waarvan het bedrag progressief is in functie van de bezette m² en de belasting op de kantooroppervlakten worden tevens verhoogd.
 • Een bedrag van 4.649.463 € werd ingeschreven voor de inkomsten uit het parkeren (de uitgaven ervan worden berekend op 2.780.193 €). Het positieve saldo zou 1.869.270 € bedragen.
 • Het totaalbedrag van de gemeentebelastingen is gestegen met 3.500.000 €.
 • Het aandeel van Vorst in het Gemeentefonds bedraagt 11.218.323 €. Dit bedrag stijgt met 4,69 % ten opzichte van 2013.
 • De gewestdotatie ter compensatie van de afschaffing van de belasting op de drijfkracht en het informaticamateriaal bedraagt 1.510.732 €. Er moet hieromtrent nog een nieuwe overeenkomst met het Gewest afgesloten worden.
 • Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse bijdrage ter verbetering van de begrotingstoestand. Er werd een bedrag van 1.052.716 €, wat overeenkomt met 50 %, ingeschreven (akkoord – overeenkomst).
 • De bijkomende dotatie ter compensatie van de negatieve effecten van de berekening van de gewestdotatie van het Gemeentefonds, die voorbehouden is voor vier gemeenten, bedraagt 973.573 €, zelfde bedrag als in 2013.
 • Een gewestelijke subsidie van 925.025 € is voorzien voor de baremaverhogingen van het gemeentepersoneel (C, D en E).
 • De dotatie voor de aanwezigheid van de Nederlandstalige schepen bedraagt 1.493.592 €.
 • De 2de schijf van 250.000.000 BEF van de thesaurielening van het Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën waarvan de last gedragen wordt door het Gewest is volledig terugbetaald op 24 december 2013.


3)    De Schuldontvangsten : 2.165.079 € (hetzij 2,37 % van de ontvangsten)
Het betreft voornamelijk ontvangsten afkomstig van de dividenden van de intercommunales (Interga – Interelec – Hydrobru).

B. De uitgaven

1) De Personeelsuitgaven : 49.860.300 € (hetzij 54,08 % van de uitgaven maar +/- 45 % zonder het onderwijzend personeel)

 • De voorziene kredieten worden berekend op basis van het bestaande personeelsbestand op 1 juli 2013 en voorzien een verhoging van 2 %; daaraan wordt de aanwerving van de HRM, het personeel van de parkeerdienst en van het nieuwe kinderdagverblijf en het personeel opgenomen in de lijst van prioritaire aanwervingen toegevoegd.
 • De gesubsidieerde uitgaven voor het onderwijzend personeel vertegenwoordigen 10.322.300 € (tegen 6.135.000 € in 2013), hetzij 4.187.300 € meer gecompenseerd door een gelijkwaardige ontvangst.


2) De Werkingsuitgaven : 7.975.070 € (hetzij 8,65 % van de uitgaven)

 • Ze zijn gestegen met 1.841.334 € ten opzichte van de rekening 2012, hetzij met 30 % terwijl de gewestelijke omzendbrief slechts een verhoging van 2,3 % toestaat ten opzichte van de rekening 2012, maar vergeleken met de gewijzigde begroting 2013, bedraagt de stijging slechts 0,02 %.

Een groot deel van deze stijging wordt overigens gedekt door subsidies of zorgt voor nieuwe inkomsten (parkeren, kinderdagverblijf).

 • Een stijging van bijna 1.050.000 € ten opzichte van de rekening 2012 wordt veroorzaakt door de lopende wijkcontracten, het nieuwe kinderdagverblijf, de huisvestingsdienst en de parkeerdienst.


3) De Overdrachtsuitgaven : 29.970.416 € (hetzij 32,50 % van de uitgaven)
Twee enorme posten !!!

a) De subsidie aan het OCMW : 13.895.700 €.
Dit bedrag stijgt met 244.508 € ten opzichte van de rekening 2012 en met 280.700 € ten opzichte van de gewijzigde begroting 2013.

Het vertegenwoordigt 46,36 % van de overdrachtsuitgaven. Dit is meer dan 1.653.621 € ten opzichte van de rekening 2011. De dotatie is bijna verdubbeld sinds 2006 (7.796.000 €).

b) De dotatie aan de politiezone : 12.401.192 €.

Er is een stijging van 491.018 € ten opzichte van de rekening 2012 en een verhoging van 243.161 € ten opzichte van de gewijzigde begroting 2013. Deze dotatie vertegenwoordigt 41,38 % van de overdrachtsuitgaven.

De som van deze twee subsidies vertegenwoordigt 87,74 % van het totaal van de overdrachtsuitgaven.

4) De Schulduitgaven : 4.396.740 € (hetzij 4,77 % van de uitgaven)

 • Net als in 2013 moet er weer een beroep gedaan worden op thesaurieleningen. Er werden debetintresten voorzien voor een bedrag van 180.000 €.
 • De lasten van de investeringsleningen worden geraamd op 4.149.940 €.
 • Het volume van de schuld (lopende investeringsleningen) neemt stelselmatig toe aangezien ze op 1 januari 2014 33.651.650 € zal bedragen.
 • Vorst blijft niettemin één van de gemeenten met de minste schulden uit het Gewest.

Terug naar boven

Buitengewone begroting


De Ontvangsten bedragen 9.614.342 € en de uitgaven bereiken in totaal 9.721.454 €.

Het eigen dienstjaar sluit af met een tekort van 107.112 €.
De vorige dienstjaren vertonen een batig saldo van 2.337.354 €.
Het resultaat van de overboekingen is een tekort van 376.087 €.
Het resultaat van de gecumuleerde dienstjaren brengt een batig saldo op van 1.854.155 €.

A. De ontvangsten : 9.614.342 €

1)  De Overdrachtsontvangsten : 1.261.959 €  (hetzij 13,13 % van de ontvangsten)

Ze zijn samengesteld uit de te verkrijgen subsidies :

 • Subsidie nieuw Wijkcontract Abdij: 75.000 €
 • Subsidies bestemd om de investeringen te financieren: 1.186.959 €


2) De Investeringsontvangsten : 1.620.000 €  (hetzij 16,85 % van de ontvangsten)

Ze komen in feite overeen met de opbrengst van de realisatie van de te desinvesteren goederen :

 • Gebouw, voormalige school Pierre Decosterstraat, 155: 250.000 €
 • Terreinen: 1.370.000 €
  - Vuurstraat: 120.000 €
  - hoek Neerstalle - Katanga: 850.000 €
  - Oude Vijversstraat: 400.000 €

De opbrengst van de verkopen zal gestort worden in het buitengewone reservefonds.

3) De Schuldontvangsten

Ze vertegenwoordigen het totaal aan te onderschrijven leningen om de investeringsuitgaven te financieren, ten belope van 6.732.383 €.

B. De uitgaven :   9.721.454 €

1) De Overdrachtsuitgaven : 2.070 € (hetzij 0,02 % van de uitgaven)

Het zijn de bedragen voorzien voor de intercommunale samenwerking inzake onderwijs    1.750 €
Bijkomend bedrag voor de renovatie van het dak van de St.-Augustinuskerk    320 €

2) De Investeringsuitgaven : 9.236.189 € (hetzij 95,01 % van de uitgaven)

Het betreft het investeringsprogramma opgenomen in de bijlagen dat, ondermeer, de volgende grote posten omvat :

 • 2.100.000 € : voor de schoolgebouwen
 • 1.275.000 €  : voor de kinderdagverblijven
 • 750.000 € : voor de renovatie van de voetpaden
 • 410.000 € : voor de parken en plantsoenen
 • 320.000 € : voor de wegenwerken
 • 260.000 €  : voor de aankoop van informaticamateriaal
 • 250.000 €  : voor het Technisch centrum
 • 180.000 €  : voor het kerkhof
 • 150.000 €  : voor de speelpleinen

Hieraan moeten nog de wijkcontracten toegevoegd worden :

 • Sint-Denijs (einde): 21.600 €
 • Sint-Antonius (einde): 125.000 €
 • Duurzame Albert: 1.338.476 €
 • het nieuwe Wijkcontract "Abdij": 75.000 €


3)  De Schulduitgaven : 483.195 €  (hetzij 4,97 %)

Het betreft de vervroegde terugbetaling van een lening verbonden aan het dienstjaar 2012.

Terug naar boven

Conclusies


I. De algemene context

 • De crisis van 2008 heeft negatieve gevolgen gehad voor alle gemeenten.Sinds toen werden er geen DEXIA dividenden meer gestort als gevolg van de ontbinding van de gemeentelijke holding.
 • De impact van de crisis was tevens te voelen in de groei van de inkomens van de gezinnen met gevolgen voor de PB. (De FOD Financiën kondigt een belastingderving van 380.000 € aan inzake PB terwijl het aantal inwoners blijft groeien.  Op 1 december 2013 telt Vorst meer dan 54.400 inwoners).
 • Vorst heeft tevens het hoofd moeten bieden aan een aanzienlijke daling van de onroerende voorheffing op de outillage.
 • Tegenover deze vaststelling is het niet alleen noodzakelijk om de uitgaven te drukken maar ook om de ontvangsten te verhogen. De inhoud van huidige begroting komt tegemoet aan deze dubbele doelstelling. De werkingsuitgaven werden verlaagd, uitgezonderd de niet-recurrente uitgaven of diegenen die niet omlaag kunnen. De personeelsuitgaven werden aan een zeer ernstig onderzoek onderworpen.  Na opmaak van de lijst met de banen die vrijkomen door pensioneringen heeft het College tevens een lijst opgesteld met prioritaire aanwervingen om prestaties te verzekeren waarvan de uitoefening besparingen moet opleveren of bijkomende inkomsten moet genereren. Deze oefening zal van nabij gevolgd worden door de gewestelijke toezichthoudende overheid (monitoring).
 • De huidige begroting zou de gemeente terug in evenwicht moeten brengen aangezien het tekort, berekend op 666.000 €, gedekt zou moeten worden door de tweede schijf van 50 % van de gewestelijke dotatie ter verbetering van de begrotingstoestand.
 • Zo zou de begroting 2014, na een uiterst negatieve rekening 2012 en begroting 2013, het begrotingstraject sterk moeten verbeteren door terug in evenwicht te komen.

 

II.  De perspectieven
We zullen het hoofd moeten bieden aan meerdere uitdagingen tegelijkertijd : enerzijds, de veroudering van de bevolking en anderzijds, de demografische explosie.
De evolutie van deze factoren brengt noodzakelijke uitgaven met zich mee inzake kinderdagverblijven, schoolinstellingen, culturele en sportinfrastructuur.
De gemeentefinanciën, ongeacht het gewest, zijn er slecht aan toe en volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen is de toestand ernstig !
De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van Brussel zegt hetzelfde en trekt aan de alarmbel ! Sommige gemeenten hebben reeds personeel moeten ontslaan.

Wat kunnen we verwachten ?

 • Wat het gemeentebestuur betreft, werd er een herstructurering uitgevoerd door de goedkeuring van een nieuw kader en van een functioneel organogram. De elektronische facturatie werd onlangs opgestart (Vorst werd aangeduid als « pilootgemeente »).
 • Tegen 1 september 2014 moet het parkeerplan herzien worden om te kaderen binnen de gewestelijke ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten, wat de omvorming van de belasting in retributie vereist met de opmaak van dwangbevel en de vaststelling van een nieuwe tarifering.
 • De intercommunale samenwerking die zopas opgestart werd op gebied van onderwijs, cultuur en sociale huisvesting moet verstevigd en uitgebreid worden.
 • Het systematische zoeken naar subsidies en naar verschillende soorten hulp moet doeltreffender verdergezet worden.

Een nieuwe sportinfrastructuur, omnisportzaal, op de site van de Bempt wordt momenteel bestudeerd met het Gewest en het dossier zou afgerond moeten kunnen worden opdat de zaal in de 2 of 3 volgende jaren opgetrokken wordt.

 • Er werd een nieuw wijkcontract afgesloten met het Gewest in de perimeter van de Abdij.
 • De geschillen inzake gemeentebelastingen is een element dat zwaar kan doorwegen op de financiën, er moet nauw op toegezien worden.
 • Er moet tevens rekening gehouden worden met de nieuwe Europese verplichtingen die de gemeenten niet sparen. Europa legt nieuwe boekhoudkundige normen op, de ESR 95, namelijk de implementatie van een ander systeem van presentatie van de begroting dat de kasstromen in aanmerking neemt.
 • Tenslotte wil ik de nadruk leggen op de enorme inspanningen, zowel op begrotings- als op materieel gebied, geleverd door het College wat betreft het onderwijs en de kinderdagverblijven.

Zo wordt op 2 jaar tijd (2013 en 2014) meer dan 5 miljoen euro van de oorspronkelijke begroting besteed aan de inrichting van de schoolinstellingen en meer dan 1.600.000 € is voorbehouden aan de infrastructuren voor kleine kinderen.
Als we verwijzen naar de gewijzigde begrotingen, gaat het om meer dan 7 miljoen €.

En dat ALLES, buiten de andere acties gevoerd door andere overheden.

Op cultureel gebied is er een artiestenparcours opgezet in samenwerking met de gemeente Sint-Gillis om zo een uitstalraam te bieden aan onze Vorstse artiesten (deze activiteit is eind mei 2014 gepland).

Ik eindig met u eraan te herinneren wat STENDHAL schreef : “Moed is kiezen voor het minste kwaad, al is het nog verschrikkelijk.” En J.P. SARTRE zei : “ Men doet niet wat men wil en toch is men verantwoordelijk voor wat men is”.

Francis RESIMONT
Schepen van Financiën
 

Terug naar boven

Afdrukken