Lokaal mobiliteitscontract (LMC)

Een gewestelijk instrument om de mazen te implementeren.

 

Een Lokaal Mobiliteitscontract (LMC) is een door het Gewestelijk Mobiliteitsplan ingevoerd instrument waarin het Gewest en de gemeente samenwerken om het autoluw maken van wijken te stimuleren door de samenwerking tussen de gemeenten en het Gewest te versterken.

De wijken waarop de lokale mobiliteitscontracten betrekking hebben, zijn de mazen.


In 2020 werd de gemeente Vorst geselecteerd om twee van haar drie mazen in het kader van een LMC uit te voeren, namelijk de maas ‘VoorpleinEN’ en de maas 'Neerstalle’.

Wat zijn de voornaamste doelstellingen van een Lokaal Mobiliteitscontract (LMC)?

Het verkeersluw maken van wijken (vermindering van de voertuigen en beperking van de snelheid) heeft een drieledig doel:

  1. Verbetering van de leefomgeving: de inperking van de verkeersoverlast (en de onveiligheid) en de opwaardering van de lokale centra door een deel van de openbare ruimte te bestemmen voor andere functies dan verplaatsingen, waaronder de woonfunctie.
  2. Streven naar de ontwikkeling van efficiënte netwerken voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer binnen de mazen en er zo toe bijdragen dat deze verplaatsingswijzen veiliger en aantrekkelijker worden.
  3. Mensen die geen andere keuze hebben dan gebruik te maken van een eigen auto, de mogelijkheid bieden zich vlot te verplaatsen.

 

Een LMC omvat 2 fasen:

1. Een multimodale mobiliteitsstudie wordt uitgevoerd op de schaal van de maas en de resultaten omvatten:

  • een verkeersplan dat gericht is op de ontrading van het transitverkeer in de maas
  • de beschrijving en kostenraming van de vereiste interventies
  • de prioritering van de interventies. (infra)

Deze studie wordt geleid door Brussel Mobiliteit en voor 100% gefinancierd door het Gewest.

2. De uitvoering van de interventies op het terrein: het programma van de uit te voeren interventies wordt door de verschillende partners overeengekomen wat betreft de modaliteiten inzake tenlasteneming en planning van de uitvoering.

Concreet in Vorst ...

In Vorst gaat het om 2 mazen: VoorpleinEN & Neerstalle.

In 2020 werd de gemeente Vorst door Brussel Mobiliteit geselecteerd om vanaf 2021 twee van haar drie netwerken uit te voeren via de lokale mobiliteitscontracten VoorpleinEN en Neerstalle.

Het GMP zal verrijkt worden door de specifieke actieplannen die voortvloeien uit de participatie van de LMC VoorpleinEN en Neerstalle.
 

Afdrukken