Toepassing van administratieve sancties

Motie neergelegd door Mevrouw Gelas en de heer Criquielion betreffende de toepassing van administratieve sancties op minderjarigen ouder dan 14 jaar.

 

De heer Criquielion stelt de motie voor.

Mevrouw Huytebroeck neemt het woord: Het is duidelijk dat voor Ecolo straffeloosheid onbespreekbaar is. De juridische wereld werd niet geraadpleegd. Toch zal deze nieuwe maatregel niet aan de verwachtingen tegemoet komen. Wat men voorstelt, bestaat al: Er bestaat de wet op de kinderbescherming. De huidige wet werd niet tot op heden niet geëvalueerd. De gemeenten zijn vrij om de nieuwe maatregel al dan niet toe te passen. Het risico bestaat dat de sancties van gemeente tot gemeente zullen verschillen, dat de onwellevendheden van de ene gemeente op de andere zullen overgedragen worden. Ze vindt ook dat deze nieuwe maatregel de jongeren geen verantwoordelijkheidsgevoel zal bijbrengen, de last zal op de schouders van de ouders terechtkomen. Er moeten echte antwoorden komen: de parketten en de preventie-en begeleidingsmaatregelen voor jongeren moeten versterkt worden. Deze wet zal niet aan de verwachtingen van de bevolking tegemoetkomen. We gaan naast onze objectieven grijpen. We gaan materies die tot de bevoegdheden van Justitie behoren overhevelen naar de gemeenten.

De heer Nocent is van mening dat deze maatregel nuttig kan zijn voor de gemeente, vooral in de omgeving van Vorst Nationaal om bijvoorbeeld het slecht parkeren tegen te gaan.

Mevrouw van Zeeland zegt dat de CDH de motie steunt. Zegt dat de juridische wereld wel werd geraadpleegd. Op dit moment zijn de parketten verzadigd. Dit werkt de onwellevendheden in de hand. Ze geeft het voorbeeld van het Park van Vorst: een van de moeilijkheden is om de personen die vervuilen te identificeren, aangezien men op dit ogenblik de identiteitskaart niet mag vragen. De administratieve sancties zullen dit toelaten. Ze zullen toelaten dat men de strijd kan aangaan tegen een ganse hoop onwellevendheden die vandaag iedereen het leven zuur maken. Men moet nadenken over de manier waarop men de maatregelen gaat toepassen ( door bemiddeling, door burgerparticipatie).Het is niet door de ouders te laten betalen dat men opnieuw opvoedingsregels zal aanleren. Men moet de jongeren verplichten tot burgerplichten (door te werken in bejaardentehuizen bijvoorbeeld).

Mevrouw El Yousfi zegt dat onwellevende gedragingen niet enkel eigen zijn aan jongeren. Onwellevendheid gaat vaak gepaard met onveiligheid. Dit alles is zeer ingewikkeld. Men moet aan Justitie en aan de Federale Overheid de middelen geven om de maatregelen die al bestaan toe te passen. Indien de gemeenten de middelen niet krijgen ( personeel) om de maatregel toe te passen is deze ten dode opgeschreven. Ze benadrukt dat de gemeenten vrij zijn om de administratieve sancties op minderjarigen ouder dan 14 jaar al dan niet toe te passen. Men moet een echte evaluatie hebben van wat er in onze gemeente gaande is om maatregelen te nemen die aan onze noden beantwoorden.

De heer Criquielion benadrukt dat het niet de bedoeling is om een culpabiliserende politiek te voeren, maar wel degelijk een opvoedkundige. Hij vindt dat PS en ECOLO liever herstellen dan voorkomen. Waarom stemt PS op federaal vlak voor de maatregel, en om gemeentelijk vlak tegen?

De heer Burgemeester zegt dat hij houdt van de uitdrukking “ wie het meerdere kan, kan ook het mindere”, en als PS in Vorst tegen stemt, is dat het bewijs dat de PS de gemeentelijke autonomie respecteert.Hij herhaalt wat de heer Criquielion heeft gezegd : Vorst wil zich niet met teveel zaken tegelijk bezighouden. Een ganse hoop verkeersovertredingen zullen naar de gemeenten overgeheveld worden. Dit zal zwaar zijn om in de praktijk te zetten, dus is het niet verstandig om de administratieve sancties uit te breiden.

De motie wordt verworpen: PS en Ecolo stemmen tegen, de heer Rongé onthoudt zich en MR en CDH stemmen voor.

Afdrukken