Belasting op de onbebouwde, verwaarloosde terreinen gelegen langs de openbare weg en op de uit hun aard onafgewerkte gebouwen

Afdrukken